Loading Events

In partnership with MDH, CAPI will be hosting a Sound Healing Workshop for Hmong Seniors. Sound Healing uses crystal singing bowls, ocean drums, chimes, gongs, and more to heal the mind, body, and spirit. It helps clear energetic blockages, increases deep relaxation, and renews a sense of purpose, well-being, calm, and happiness. This workshop will be held in Hmong. Please dress comfortably as participants will be seated. Our special guest to lead the workshop will be Nancy Xiong!

Suab kho mob yog ib hom kev kho mob uas siv chimes, gong, thiab suab los pab kho lub hlwb, lub cev, thiab tus ntsuj plig. Los kawm txog kev kho suab nrog cov qhua tshwj xeeb, Nancy Xiong. Cov neeg koom yuav tsum hnav khaub ncaws zoo.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top